2022 A Level Results Release

Written by: Aaron Wong Jielun (21-I4), He Jizhao (21-U5), Harel Tan Zunn Yong (21-I2), Jachin Khoo Yangxun (21-U5), Liew Yi Xuan (21-E1), Nigel Ng Ngan Siang (21-A3), Tan Le Kai (21-I4) Designed by: Rakshita Murugan (21-E1) A Twosday to Conclude a Two-Year Journey As the world celebrated the special palindrome of a date (22/2/2022!), it […]

Read More